Toekomstgericht werken, managen en leidinggeven vanuit een systemisch-fenomenologisch perspectief. 

In de 10- daagse leergang Systeem en Organisatie leggen we de nadruk op het ervarend leren. Jouw kennis van zaken, jouw ervaringen en waarnemingen vormen hiervoor de basis. Dat maakt integratie van zowel het persoonlijke als ook het organisatorische mogelijk. Het geheel én de delen waarnemen en daarmee diepe inzichten en kennis verwerven. Een kennis die niet aangeleerd wordt maar die ontstaat wanneer onbewuste kennis bewust en de eigen Wijsheid een innerlijk kompas wordt.
Complexe situaties worden niet opgesplitst maar begrepen vanuit het geheel van dingen die met elkaar samenhangen. De onderstroom van een probleem of vraagstuk wordt voelbaar en ervaarbaar en geeft daarmee richting aan de eerste en vaak ook kleinste stap in de goede richting. Het werken met tafelopstellingen is een tool van deze tijd. Het werken met beelden geeft vaak op een directe en onmiddellijke manier inzicht, terwijl het tegelijkertijd een onontbeerlijk instrument is voor het vertragen, verdiepen en systeem-diagnostisch waarnemen.


SYSTEMISCH WERKEN IN ORGANISATIES
In het systemisch werk gaan we ervan uit dat binnen een organisatie alles met alles samenhangt. Daarin kijken we zowel naar het persoonlijke deel van jou als leider en jouw plek als leidinggevende in de organisatie als ook naar het grotere geheel en de samenhang met de verschillende ( sub)systemen die op jouw organisatie van invloed zijn. Het enkelvoudig kijken naar een probleem leidt in de regel niet tot oplossingen, hooguit tot symptoombestrijding.
Je zou een organisatie kunnen vergelijken met het lichaam van een mens. Mensen staan niet op zichzelf maar altijd in relatie tot anderen. Een lichaam vraagt om verzorging, zoals voeding, rustperiodes en aandacht als zich ziektesymptomen melden. In relatie tot anderen kunnen zich overtuigingen en patronen hebben ontwikkeld. Die worden vaak niet meer bewust waargenomen maar kunnen wel een belemmerende werking hebben.
Ook organisaties staan niet op zichzelf. In en buiten organisaties zijn altijd meerdere systemen tegelijk werkzaam. Ze zijn met elkaar verbonden. Veranderingen in het ene systeem brengt ook beweging in de andere systemen. Organisaties hebben, net als mensen, een geschiedenis, worden gedragen door overtuigingen en patronen die vaak voortkomen uit het doel waarvoor zij zijn opgericht.


SYSTEEMSENSITIEF MANAGEN EN LEIDERSCHAP
Bij systeemsensitief managen gaat het erom dat je gesensibiliseerd wordt voor de systemische dynamieken die in organisaties werkzaam zijn. Als manager sta jij er niet los van, je maakt er deel van uit. En dan kijk je verder, in plaats van op een probleem in te zoomen, zoom je uit. Wat maakt dat dit probleem zich juist nu voordoet? Wat heeft er naast jou nog alles mee te maken? Klanten, financier, medewerkers, afdelingen, doelstellingen, patronen in de organisatie? Wanneer dit bepaalde patroon in je organisatie niet meer aanwezig zou zijn, voor wie of wat zou dat een probleem kunnen zijn? Wat is de prijs om te veranderen en wie betaalt de prijs? Als er ergens te veel aandacht aan wordt geschonken, wat krijgt dan minder aandacht? Wat zou er gebeuren als dat wat minder aandacht krijgt meer ruimte krijgt om te groeien? Wat is daarvoor nodig? Voor wie of wat is het huidige probleem een oplossing? Zou het kunnen zijn dat dit een symptoom is van een oplossing van een probleem in een andere systeemlaag? Afhankelijk van jouw diagnose zullen je interventies heel verschillend uitvallen. Systemische sensitiviteit houdt in dat je je onderbuikgevoel, je intuïtie serieus neemt als het om organisatievraagstukken gaat en deze verbindt met de kennis die je hebt.
Systemisch managen brengt je weer in verbinding met jezelf en je eigen-wijsheid. Het ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten door hoofd en hart, denken én voelen met elkaar te verbinden.


"A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there."


INTENSIEF EN INTERACTIEF
Hoewel er maar één lesdag per maand is, is het een intensieve training. De nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen zodat het geleerde meteen in het dagelijkse leven en werken kan worden toegepast. Om dit te waarborgen werken we bewust met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de leergang aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en systemisch werk in organisaties. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept. Daarnaast maken opdrachten en een reflectieverslag deel uit van deze leergang. Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng van deelnemers.


OPBRENGST
Door het volgen van deze leergang:

Heb je kennis en inzicht verworven in de verschillende systemen die op jou en je organisatie van invloed zijn.
Weet je in welke systeemlaag een interventie moet plaatsvinden om een beweging in de goede richting te kunnen maken.
Heb je geleerd om vanuit inzicht in dieperliggende (organisatie)patronen bewust interventies toe te passen die bijdragen aan kracht en duurzaamheid voor de organisatie.
Heb je je persoonlijke en professionele effectiviteit vergroot door complexe vraagstukken in een systemische context te plaatsen en maak je onderscheid tussen en probleem en  een symptomen. 
Weet je hoe je het werken met tafelopstellingen kunt gebruiken als systeem-diagnostisch instrument voor de organisatie of onderdelen daarvan.
Heb je geleerd om bewust gebruik te maken van je cognitieve, emotionele en intuïtieve kennisbronnen 


VOOR WIE?
Managers uit het midden en hoger kader uit het onderwijs, jeugd-en gehandicaptenzorg, gezondheidszorg , ZZP érs, coaches, adviseurs en anderen die zich bezig houden met het toevoegen van waarde aan mens en maatschappij.


Voor deze leergang is geen systemische voorkennis vereist.


Data 2020: op donderdagen: 6-2; 5-3; 2-4; 14-5; 18-6; 10-9; 8-10; 5-11; 10-12; en 2021: 14-1
Frequentie: 1x per maand
Tijden: 9.30 uur tot 17 uur
Locatie: Ede
Deelnemers: minimaal 8 maximaal 12
Tijdsinvestering: Totale tijdsinvestering ca 15 -20 uur per maand.
Kosten: € 3250 incl. koffie, thee, lunch
Het Centrum voor Systemisch Werk is een CRKBO geregistreerde organisatie. Onze trainingen en opleidingen zijn vrij van BTW.
Trainers: Iris Pinkepank en Henry Koopman

Terug naar het aanbod