Algemene voorwaarden

Het Centrum voor Systemisch Werk verricht diensten in opdracht van particulieren en organisaties of bedrijven. We richten ons daarbij op kwaliteit, integriteit en duurzaamheid.

 Algemeen

Opleidingen en workshops worden gegeven conform de hiervoor algemeen geldende richtlijnen met betrekking tot ethiek, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

 Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Centrum voor Systemisch Werk (CvSW) en deelnemer van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: 'deelnemer').
Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding, training of workshop deelneemt.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website. Na aanmelding via de website krijgt de deelnemer een automatische bevestigings-email van het CvSW. Daarna zal een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact opnemen (per email) over verder te volgen stappen.
Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het CvSW ontvangen heeft. 

Wachtlijst

Wanneer op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt is, dan wordt de deelnemer hiervan per mail op de hoogte gebracht. De deelnemer kan er dan voor kiezen om op een wachtlijst te worden geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt in principe de eerst op de wachtlijst geplaatste benaderd.

Coaching, consultatie en supervisie

Afspraken hiervoor kunnen telefonisch, per mail of per WhatsApp worden gemaakt. Bij een telefonische afspraak zal het Centrum voor Systemisch Werk de afspraak schriftelijk bevestigen. Ook zal de tijdsinvestering bij benadering worden afgesproken. Annulering van de afspraak is tot 24 uur voor begin van de afspraak mogelijk zonder kosten. Daarna is het gehele bedrag voor de afgesproken tijdsduur verschuldigd.  

REIZEN

Voor de reizen die vanuit het Centrum voor Systemisch Werk worden aangeboden geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna zijn de algemene voorwaarden van kracht. Annuleren kan kosteloos tot 10 weken voor de vertrekdatum. Tot 6 weken voor de vertrekdatum zal bij annulering 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Na 6 weken voor de vertrekdatum is restitutie bij annulering niet meer mogelijk.

Workshops, trainingen en opleidingen

Voor workshops, trainingen en opleidingen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico.

Workshops: 1 dag

 • Bij annulering tot 14 dagen van tevoren zijn er geen kosten verschuldigd. Bij annulering  tot 7 dagen voor de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • In overleg is het wel mogelijk zich door een andere persoon te laten vervangen.

Trainingen en Opleidingen 

 • Een (meerdaagse) training of opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige trainings- of opleidingskosten te voldoen Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de opleiding wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige opleidingskosten. Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald. Hiervoor worden opnieuw de arrangementskosten in rekening gebracht. Het missen van trainings- of opleidingsdagen kan eventueel consequenties hebben voor de accreditatie.

ANNULERing van de deelname aan een training of opleiding met open inschrijving 

 • Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor het begin van de training/opleiding worden geen kosten in rekening gebracht en zal het voor de training/opleiding betaalde bedrag worden teruggestort.
 • Bij annulering tot 20 kalenderdagen voor begin van de training/opleiding betaalt de deelnemer 50% van de opleidingskosten, exclusief de arrangementskosten
 • Bij annulering tot 14 kalenderdagen betaalt de deelnemer de volledige kosten voor de training/opleiding plus de arrangementskosten.
 • Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Mocht de training of opleiding om de één of andere reden niet doorgaan, dan wordt binnen 7 dagen na de geplande aanvangsdatum van de opleiding het gehele bedrag teruggestort.

Annulering en/of onderbreking opleiding door het Centrum voor Systemisch Werk

 • Het CvSW heeft het recht om – met opgave van redenen – de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan het CvSW (aan)betaalde bedrag. Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven. 
 • Het CvSW heeft het recht om –met opgave van redenen- voor de opleiding ingeplande trainers te vervangen door andere CvSW-waardige trainers. 
 • Wanneer het CvSW een opleiding onderbreekt of tussentijds eindigt, heeft de deelnemer recht op restitutie van nog niet genoten opleidingsdagen, of een vervangend aanbod van opleidingsdagen. 

Bijzondere omstandigheden

 • Het CvSW behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingscentrum door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een opleiding,  workshop of training te annuleren of te onderbreken. 
 • Bij annulering heeft de deelnemer recht op restitutie van het reeds aan het CvSW betaalde bedrag naar rato van de niet genoten dagen. 
 • Waar mogelijk biedt het CvSW in dit soort bijzondere omstandigheden een volwaardig alternatief voor de oorspronkelijk geplande dagen.

Betalingen

 • Het CvSW brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. 
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. 
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. 
 • Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelfverantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt. 
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen. 
 • Eventueel cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur en aan te schaffen werkmateriaal.

INCOMPANY

Annulering van een incompany of maatwerkopdracht

 • Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de opdracht is de annulering kosteloos
 • Bij aanulering 40-20 dagen voor aanvang van de opdracht is 50% van het gehele voor de opdracht overeengekomen tarief verschuldigd
 • Bij annulering minder dan 20 dagen voor aanvang van de opdracht is het volledige bedrag verschuldigd
 • Daarnaast gelden de voorwaarden zoals met de opdrachtgever overeen gekomen

Cursusmateriaal 

Het cursusmateriaal wordt door het Centrum voor Systemisch Werk met grote zorgvuldigheid samengesteld. We putten daarbij uit zowel onze eigen inzichten en ervaringen als ook uit de kennisbronnen van anderen. Dat laatste doen we onder vermelding van de bron. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij het Centrum voor Systemisch Werk. Ons cursusmateriaal mag voor eigen doeleinden gebruikt worden. We stellen een bronvermelding dan wel op prijs. 

PRIVACY

Het Centrum voor Systemisch Werk respecteert de privacy van alle mensen die van onze diensten gebruik maken. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden. Persoonlijke informatie die verkregen wordt uit welke dienstverlening dan ook wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bij publicatie van casuïstiek zullen gegevens dusdanig geanonimiseerd worden dat deze niet meer te herleiden zijn naar bestaande personen. 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van het Centrum voor Systemisch Werk persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar onze Privacyverklaring. 

In aanvulling op het voorgaande wijst het Centrum voor Systemisch Werk erop op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.